top of page
College Lecture

chương trình trung học

TRANG CHỦ> CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC

Image by Alan Quirvan
YÊU CẦU VỀ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ ONTARIO (OSSD):

Tất cả học sinh muốn lấy bằng tốt nghiệp OSSD đều phải

  • Hoàn thành tổng cộng 30 tín chỉ trung học từ một tổ chức được Bộ phê duyệt (18 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ tự chọn*)

  • Vượt qua thành công Bài kiểm tra đọc viết của trường trung học Ontario được tổ chức mỗi năm một lần

  • Hoàn thành tổng cộng 40 giờ* phục vụ cộng đồng

 

Lưu ý: Các khoản tín dụng chuyển đổi cuối cùng cần được đánh giá bởi cố vấn hướng dẫn của trường chúng tôi

Các khóa học OSSD tại UTPA

bottom of page